domovní řád studentského domu vnitřní 18 brno

Domovní řád (Studentský dům)

 1. Užívání prostor na adrese Vnitřní 453/18, 602 00 Brno je upraveno smlouvou o nájmu pokoje, tímto domovním řádem, provozním řádem a občanským zákoníkem (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
 2. Informovanost ubytovaných je zajišťována prostřednictvím webových stránek www.studentskydumbrno.cz, přičemž zde nájemce nalezne všechny důležité informace týkající se provozu ubytovny.
 3. Veškeré záležitosti týkající se nájmů zajišťuje paní Michaela Hrdinová, tel. +420 777 460 957, e-mail: hrdinova@kalahapro.cz.
 4. Veškeré záležitosti týkající se správy budovy a pokojů zajišťuje pan David Kratochvíl, tel. +420 776 647 376, e-mail: kratochvil@kalahapro.cz .
 5. PROVOZNÍ HODINY: veškerou administrativu související s užíváním budovy a pokojů je možné vyřídit v rámci řádně stanovené pracovní doby ve všední dny v čase 9:00–15.00 hodin.
 6. Nájemci umožní k tomu určeným osobám provádět úklidové práce ve společných prostorách domu. 
 7. Pravidelný úklid pokoje, vynášení odpadků, setření prachu na nábytku a spotřebičích či větrání zajišťuje primárně nájemce. Po dohodě s nájemcem může zajistit pronajímatel třetí osobu, která úklid pokoje provede (na náklady nájemce). Místem pro vynášení odpadků je popelnice ve dvoře objektu. UKLÁDÁNÍ ODPADU NA JINÝCH MÍSTECH JE ZAKÁZÁNO.
 8. Nájemci jsou povinni dbát o vlastní bezpečnost i o bezpečnost osob, které se v domě pohybují.
 9. Nájemce hradí nájemné v souladu s nájemní smlouvou.
 10. Nájemce bere na vědomí, že pronajímatel neručí za uložené věci. Také bere na vědomí, že pronajímatel není pojištěn na případné odcizení nebo poškození uložených věcí.

POVINNOSTÍ NÁJEMCE JE:

 • DODRŽOVAT domovní řád, předpisy, směrnice požární ochrany a bezpečnostní předpisy a pokyny pronajímatele, které se vztahují k užívání pokojů a budovy
 • Převzít pokoj dle inventáře.
 • Uhradit koncesní poplatek za vlastní televizní nebo rádiový přijímač oprávněným organizacím.
 • Zachovávat principy občanského soužití, respektovat potřeby ostatních nájemců a nedělat nic, co by mohlo ohrozit bezpečnost osob a majetku či narušit pořádek a klid uvnitř budovy, případně ohrozit dobrou pověst pronajímatele nebo ostatních nájemců.
 • Dodržovat hygienické předpisy.
 • Provádět běžný úklid pokoje.
 • Zacházet s vybavením budovy (pokoje i společných prostor) šetrně, zachovávat pořádek a počínat si tak, aby nedošlo ke vzniku škody.
 • ZAMYKAT POKOJ A ZAVÍRAT OKNA PŘI KAŽDÉM ODCHODU (pokud v pokoji zrovna nezůstávají jiné osoby). 
 • Uhradit pronajímateli všechny způsobené škody, které se vztahují k majetku pronajímatele, a to ihned po jejich zjištění.
 • ŠETŘIT ELEKTRICKOU ENERGIÍ, TEPLOU A STUDENOU VODOU A ZVLÁŠTĚ PŘI SPRCHOVÁNÍ BRÁT OHLED NA OSTATNÍ NÁJEMCE.
 • Umožnit vstup do pokojů osobám, které zde provádějí kontrolu bezpečnostních předpisů, pokynů nebo směrnic požární ochrany, nebo provádějí revize a kontroly technických zařízení, případně odstraňují zjištěné závady.
 • Nevodit si noční návštěvy (po 22.00 hodině). NOČNÍ NÁVŠTĚVY JSOU ZAKÁZÁNY. 
 • Nevodit a nepřechovávat v objektu psy, kočky a jakékoliv jiná zvířata. 
 • NEKOUŘIT NA POKOJÍCH A V PROSTORÁCH OBJEKTU. PLATÍ ZDE PŘÍSNÝ ZÁKAZ KOUŘENÍ. 
 • DODRŽOVAT NOČNÍ KLID od 22.00 hod. do 06.00 hod. a to v celém objektu, na terase, na balkonech, na zahradě i v blízkosti objektu.

NÁJEMCE NESMÍ:

 • Přenechat jemu vyhrazené prostory jiné osobě (včetně poskytování a půjčování klíčů). 
 • Provádět jakékoliv stavební úpravy či podstatné změny.
 • Uvádět adresu nájmu jako místo podnikání.
 • Bez souhlasu pronajímatele vnášet a užívat vlastní elektrické vařiče, topná tělesa nebo jiné elektrospotřebiče, které nebudou instalovány ubytovatelem.
 • Kouřit a manipulovat s ohněm vyjma vyhrazených prostor.
 • Zasahovat do instalace jakéhokoliv druhu.
 • Uchovávat potraviny a nápoje na okenních parapetech a střechách. Vyhazovat zbytky jídla a odpadků do záchodových mís.
 • Nosit zbraň a střelivo podléhající povolení nebo zakázané zbraně a střelivo dle zák. č. 119/2002 Sb., o zbraních v platném znění, nebo tyto zbraně a střelivo jinak přechovávat ve stavu umožňujícím jejich okamžité použití.
 • Držet, vyrábět nebo přechovávat omamné nebo psychotropní látky či jedy ve smyslu z.č. 40/2009 Sb., trestní zákoník a r.č. 200/1990 Sb., o přestupcích, nejde-li o léčiva, jejichž užívání bylo ubytovanému předepsáno lékařem (viz z.č. 167/1998 Sb. o návykových látkách a o změně některých zákonů v platném znění).
 • Vytvářet a propagovat politické a náboženské organizace a hnutí, činit nebo propagovat jakékoliv formy násilí a rasismu.
 • Provozovat podomní prodej, poskytovat jakékoliv služby.
 • Poškozovat a znečišťovat předmět podnájmu, společné prostory pokoje bytu a domu, ve kterém se předmět podnájmu nachází. Podnájemce je povinen udržovat předmět podnájmu i společné prostory čisté a uklizené.

Domovní řád nabývá účinnosti dnem 1.6.2021

KALAHA PRO s.r.o.