Ochrana osobních údajů & cookies

Zásady zpracování osobních údajů

Zaškrtnutím příslušného pole v kontaktním formuláři umístěném na webových stránkách www.studentskydumbrno.cz prohlašujete, že jste se seznámili s těmito zásadami ochrany Vašich osobních údajů, zpracovávaných společností KALAHA PRO s.r.o., IČ: 086 44 535, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 114651 (dále jen „Společnost“), jakožto správcem osobních údajů za podmínek zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a Nařízení Evropského parlamentu (dále jen „ZZOÚ“) a Rady č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“).

I. Účel, rozsah zpracování osobních údajů:

Společnost zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získala od Vás, jako zájemců o ubytování formou krátkodobého nájmu pokoje prostřednictvím webových stránek www.studentskydumbrno.cz, přičemž tyto osobní údaje zájemců Společnost shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu do kdy je s Vámi uzavřen smluvní vztah, popřípadě je zjevné, že s Vámi smluvní vztah uzavřen nebude, respektive po dobu nezbytně nutnou po poskytnutí plnění dle uzavřeného smluvního vztahu, nejdéle však po dobu 5, slovy pěti, let ode dne poskytnutí údajů (nevyplývá-li však z okolností případu, že osobní údaje je nutné zpracovávat déle, například při průtazích v soudním řízení, apod.).

Společnost nezpracovává citlivé osobní údaje.

Společnost zpracovává osobní údaje bez souhlasu subjektů osobních údajů v obecné rovině za tímto účelem:

 • plnění nájemní smlouvy uzavřené mezi subjektem osobních údajů (nájemcem) a Společností (jako pronajímatelem) – viz čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR; a
 • plnění zákonných povinností, zejména pak povinností vyplývajících Společnosti ze zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu (dále jen jako „AML zákon“), popřípadě vyplývajících z jiných právních předpisů.

Společnost zpracovává osobní údaje se souhlasem subjektů osobních údajů v obecné rovině za tímto účelem:

 • navázání kontaktu se zájemci o krátkodobý pronájem prostřednictvím webových stránek www.studentskydumbrno.cz  před uzavřením samotné smlouvy.

II. Subjekty ochrany osobních údajů

Nájemci dle uzavřené nájemní smlouvy

Účelem zpracování osobních údajů u těchto subjektů je zajištění plnění ze smlouvy uzavřené mezi nájemcem a Společností, jako pronajímatelem dle Smlouvy o nájmu pokoje, přičemž zákonnými důvody zpracování jsou důvody uvedené v čl. I těchto zásad.

Zájemci o krátkodobý pronájem

Účelem zpracování osobních údajů u těchto subjektů je navázání kontaktu prostřednictvím webových stránek www.studentskydumbrno.cz, přičemž zákonnými důvody zpracování jsou důvody uvedené v čl. I těchto zásad.

Osobní údaje subjektů v této kategorii Společnost zpracovává v tomto rozsahu: jméno, příjmení, titul, e-mail, telefonní číslo, doručovací adresu.

III. Zdroje osobních údajů

Společnost získává osobní údaje přímo od subjektů údajů v rámci objednávkového formuláře, nebo při uzavírání smlouvy. Společnost informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro navázání spolupráce a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Společností a také významně zefektivní poskytování služeb.

IV. Zabezpečení osobních údajů

Společnost zajišťuje bezpečnost osobních údajů v závislosti na vyhodnocení konkrétních rizik. Společnost přijala taková opatření, aby nedocházelo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, zpracování, jakož i k jinému zneužití. Přístup k osobním údajům je umožněn pouze oprávněným osobám, které mají oprávnění pracovat s osobními údaji. Zaměstnanci jsou s nakládáním s osobními údaji poučeni a podléhají systému vnitřní kontroly, jakož i povinnosti mlčenlivosti. Osobní data jsou chráněna v maximální možné míře pomocí moderních technologií, které odpovídají stupni technického rozvoje a míře rizika zneužití. Společnost udržuje technická a organizační opatření, která zamezují zneužití, poškození nebo zničení osobních údajů od jejich získání až po jejich odstranění.

V. Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Prioritou Společnosti je neposkytovat osobní údaje žádné třetí osobě za jinými účelem, který by nesouvisel s poskytováním služeb Společnosti. Osobní údaje mohou však být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Společnosti a jejích zaměstnanců předány také dalším osobám:

 • subjektům, které vykonávají svou pravomoc - osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění zákonných povinností ze strany Společnosti
 • osoby zajišťující výkon práva a orgánům činným v trestním řízení či jiným úřadům, které uplatňují zákon v rámci své pravomoci
 • dalším správcům – osobní údaje jsou poskytovány za účelem plnění smluvních závazků (pojišťovny, banky, smluvní partneři, daňoví, účetní a právní poradci, aj).

Zákazník bere na vědomí, že Společnost v rámci poskytování služeb spolupracuje se společností KALAHA PRO FACILITY s.r.o., IČ: 087 12 140 se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, 621 00 Brno, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka číslo 115020 (dále jen „KALAHA PRO FACILITY s.r.o.“), přičemž této společnosti Společnost se souhlasem subjektu osobních údajů poskytne e-mailovou adresu subjektu údajů.

VI. Práva subjektů údajů

Subjekty údajů mají právo                                                                         

 • být informováni o a mít přístup ke svým zpracovávaným osobním údajům (právo být informován a právo přístupu podle čl. 15 GDPR)
 • dosáhnout opravy nepřesných osobních údajů (právo na opravu podle čl. 16 GDPR)
 • dosáhnout výmazu svých osobních údajů (právo na výmaz podle čl. 17 GDPR)
 • omezit zpracování (právo na omezení zpracování podle čl. 18 GDPR)
 • získat své osobní údaje, které nám poskytujete (právo na přenositelnost údajů podle čl. 20 GDPR)
 • namítat z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace proti zpracování osobních údajů podložené legitimními zájmy nebo výkonu úkolu ve veřejném zájmu (právo vznést námitku podle čl. 21 GDPR)

Výše uvedená práva lze uplatnit za předpokladu, že jsou splněny zákonné podmínky. V případě, že byl osobní údaj zpracován na základě souhlasu, informujeme, že subjekt údajů má právo kdykoli odvolat tento souhlas, aniž by byla ovlivněna zákonnost zpracování osobních údajů před odvoláním souhlasu.

VII. Uplatnění práv subjektů údajů

Pokud subjekt údajů má zájem uplatnit své právo nebo odvolat svůj explicitně poskytnutý souhlas, pošle, žádost (dotaz) Společnosti, ve kterém uvede předmět své žádosti (dotazu), zejména např. jaké právo chce uplatnit tak, aby Společnost mohla podniknout nutné kroky pro respektování tohoto práva. Společnosti lze žádost (dotaz) doručit těmito způsoby

V případě, kdy máme sdělit jakékoli informace týkající se zpracování osobních údajů konkrétní osoby, jsme oprávněni si vyžádat potvrzení identity subjektu údajů provádějící žádost (dotaz), aby se Společnost přesvědčila o oprávněnosti požadavku. Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů, pokud je přesvědčen, že byla jeho práva porušena (https://www.uoou.cz/): ÚŘAD PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika.

Máme volné pokoje

Sháníte moderní pokoj v docházkové vzdálenosti do centra? Chcete bydlet jen pár minut od slavného brněnského parku Lužánky? Směle do toho. Studentský dům má volné pokoje!